Hodnocení žáků/žákyň

Cíl

V rámci hodnocení žáků a žákyň se v posledních letech objevuje mnoho podnětů a učitelé/učitelky často tápou v možnostech, které se jim při hodnocení nabízejí. Cílem následujícího textu je dát možné podněty k přemýšlení při uvažování o hodnocení vašich žáků a žákyň. 

Popis opatření

Základní rámec pro to, jakým způsobem probíhá hodnocení na vaší škole stanovuje školní řád. Dle školského zákona může probíhat hodnocení slovně, klasifikačním stupněm nebo kombinací obou způsobů. Pravidla hodnocení žáků, jež jsou obsahem školního řádu, obsahují především: (1) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení, (2) kritéria pro hodnocení. Je tedy rozhodně vhodné s kolegy a kolegyněmi mluvit o tom, v jaké podobě probíhá hodnocení na vaší škole - žáky je vždy lépe přijímáno, pokud tyto věci probíhají ve škole jednotně. To znamená, že i když vaše škola má dlouho vydiskutovanou podobu hodnocení, může být užitečné jednou za čas téma otevřít i s kolegy a kolegyněmi a mluvit o podobách, jakými se vaše hodnocení projevuje. Pro diskusi se můžete zaměřit například na následující témata:

 

Tip

Zajímavým způsobem, jak získat zpětnou vazbu od žáků a žákyň může být jejich hodnocení učitelů a učitelek na konci školního roku. Jednou z možností jsou anonymní dotazníky, které potom učitel/učitelka jiné třídy přepíše do elektronické podoby (aby byla zaručena anonymita a otevřenost), nebo lze využít různé online nástroje (např. Google forms). Můžete se např. zeptat na aspekty výuky, které se žákům líbí, ale které pro ně mohou být složité či nepochopitelné. 

DŮLEŽITÉ!

Obecně je velmi důležité, aby hodnocení především vnímalo pokrok žáka/žákyně ve vzdělávání jako jednotlivce/jednotlivkyně. 

Formativní hodnocení se stalo slovem, které je aktuálně hodně populární a i samo ministerstvo a Česká školní inspekce podporují zavádění formativního hodnocení do škol. Přestože jeho kompletní zavedení se může zdát jako nedostižná meta, nebojte se zavést alespoň některé aspekty. Více informací o formativním hodnocení naleznete níže v odkazech.  

Příklad z praxe

Jedna z učitelek mluvila o sebehodnocení následujícím způsobem: "Snažím se klást velký důraz na sebehodnocení, aby  dokázali ohodnotit sebe, ale i v rámci skupin - např. svoje role v přípravě projektu, případně aby dokázali zhodnotit i kohokoliv ve třídě. Zároveň jsme dali dětem takovou výzvu pro sebehodnocení. Každý si předsevzal nějakou věc, kterou by měl udělat pro zlepšení se v jazyce na následující měsíc, a právě na konci měsíce, kdy probíhá sebehodnocení své práce za měsíc, tak zároveň hodnotíme tu výzvu. Jsou to věci, které my nemůžeme úplně kontrolovat, ale spíš aby ty děti samy řekly: ‘Ano, vyšlo to, budu v tom pokračovat’, případně: ‘‘Není to cesta pro mě, protože to a to, a zkusím najít něco jiného’. Jako my hledáme možné cesty, tak aby i děti hledaly cesty ve vlastním učení, aby si uvědomily, že nejde o tu školu, nejde o mě (učitele/učitelky), nejde o rodiče, ale že jde o ně."

Kde se dozvím více informací

Rakoušová, A. Sebehodnocení žáků. Metodický portál rvp.cz

Starý, K. Sumativní a formativní hodnocení. Metodický portál rvp.cz

Košťálová, H., Straková, J. a kol. (2008) Hodnocení: důvěra, dialog, růst (.pdf)

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem. (2020) Národní pedagogický institu ČR. YouTube

Zavádění formativního hodnocení. Edukační laboratoř

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info