Sumář dobré praxe

Inkluzivní škola usiluje o co největší zapojení všech aktérů a aktérek do života školy. Vedení, učitelský sbor, asistentský a poradenský personál, žáci, žákyně, jejich rodiče a pečovatelé -  ti všichni jsou vnímáni jako důležití partneři ve vzdělávání a výchově. Základem tohoto komplexního partnerství je vzájemná důvěra a přesvědčení o společném cíli - maximálním rozvoji vzdělávacího potenciálu a osobnosti každého jednotlivého žáka a žákyně. Vzájemnou důvěru a sladění se na společných cílech je třeba systematicky budovat. 

Budování vztahů a zavádění opatření, která by směřovala k vytváření pozitivních vazeb a prostředí, není jednoduché. Počáteční ostych, nedůvěra či obavy jsou přirozenou reakcí, kterou lze systematickým úsilím pracovníků a pracovnic školy překonat či alespoň výrazně zmírnit.

V Sumáři inkluzivního vzdělávání vycházíme z praxe škol v České republice. Snažíme se vám v něm zprostředkovat jejich zkušenosti, výzvy, které před nimi stály, a způsoby, jakými se s nimi poprali. Sdíleli s námi dobrou praxi, zajímavé nápady, tipy na konkrétní aktivity, mluvili o tom, co se jim osvědčilo a v čem jim opatření přišla podstatná. V Sumáři se vám snažíme

Škola, které se podaří vybudovat pozitivní klima školy, tak poskytuje pozitivní a příjemné prostředí, v němž se všichni aktéři a aktérky cítí dobře a mají sami zájem podílet se na životě školy.

Jako žák/žákyně jsi neodmyslitelnou součástí školy, a to nejen jako pasivní účastník vzdělávacího procesu, ale především jako jeho aktivní tvůrce. I ty se můžeš podílet na tom, co se ve škole děje. Můžeš pozitivně ovlivnit to, jak se tam cítíš ty a tvoji spolužáci.

Vaše úloha jako rodiče a pečující osoby je klíčová nejen ve výchově a vzdělávání, ale také v samotném životě školy. Zapojením do jejího života můžete rozhodnout fungující vztahy, můžete obohatit dění ve škole a aktivně tak přispět k vytvoření dobrého klimatu školy.

Vaše role učitele/učitelky je zásadní ve vzdělávání žáků. Rovněž podstatná je ale také pro budování vztahů, procesů a vize. Spoluutváříte prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají. Vaše aktivní účast na životě školy pomáhá formovat pozitivní klima, ve kterém se vy i ostatní účastníci vzdělávacího procesu budete cítit dobře.

Jako ředitel/ředitelka máte významný podíl na tom, na jakých základech a principech budujete systém vzdělávání ve škole. Spoluutváříte vztahy s personálem, rodiči/pečujícími osobami, žáky/žákyněmi, ale také s externími subjekty. Máte vliv na zdroje, které v tomto procesu využíváte. Jste neodmyslitelnou osobou pro budování vize školy, procesů a dění ve škole.

I vy jako asistent se můžete aktivně podílet na utváření pozitivního vzdělávacího prostředí, ve kterém se nejen vy, ale i vaši kolegové a žáci/žákyně budete cítit dobře. Jste neodmyslitelnou součástí vzdělávání a výchovy, která hledí na potřeby všech dětí. I vy se můžete aktivně podílet na budování pozitivního klimatu vaší školy.

Role poradenského pracovníka je důležitá součástí vzdělávání, která dbá na potřeby všech dětí ve škole. Vaší přítomností a aktivitou můžete přispět k vytváření pozitivního a příjemného prostředí, které je tvořeno nejen procesy, ale také vztahy založenými na vzájemné důvěře, podpoře a spolupráci. 

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info