Aktivity BeIN


 

 


Prezentace projektu na konferencích, workshopech... 

13.-15.9.2021 Lenka Kissová, Katarína Slezáková Prezentace na konferenci

Hranice inkluzivního vzdělávání v představách pracovníků a pracovnic základních škol

Prezentace na 29. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu 

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na konstrukci hranic inkluzivního vzdělávání tak, jak jej vnímají pedagogičtí pracovníci a pracovnice českých základních škol. Konstruování hranic se děje v určitém kulturně-společenském kontextu, který poskytuje repertoár reprezentací toho, co je/není inkluzivní vzdělávání, kdo má/nemá být jeho součástí a za jakých podmínek.to, jak lidé v praxi základních škol vnímajú inkluzi a s ní související témata je zásadní. Jejich postoje a představy nejem replikují ve výchově, ale zrcadlí se v konkrétních aktivitách a chování, které může vést k posilování nerovností a k vylučování žáků/žaček ze vzdělávání.

13.-15.9.2021 Lenka Kissová, Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská Prezentace na konferenci

Kompetence učitelů: Strategie versus osobní zkušenost

Prezentace na 29. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu 

Abstrakt: Přestože různé národní i mezinárodní dokumenty (např. Strategie 2030+) hovoří o nutnosti vytváření kompetenčních profilů či charakteristik kvality učitele, v praxi jsou tyto dokumenty často pouze obecnými vodítky pro učitelovy kompetence. Tato studie analyzuje, jak učitelé subjektivně vnímají svoje kompetence ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání a jak tento pohled odpovídá strategickým dokumentům. Při analýze vycházíme ze 34 hloubkových rozhovorů s pedagogickými pracovníky 3 škol s rozsáhlou inkluzivní praxí. Předběžné výsledky ukazují, že učitelé vnímají svoji přípravu jako nedostatečnou pro práci s rozmanitou třídou.

8.9.2021 Lenka Kissová, Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská Prezentace na mezinárodní vědecké konferenci

Teachers’ competences: strategic versus personal view

Abstrakt: Although several national and international policy documents speak of the need to create competence profiles or teachers’ quality standards, in practice, these documents are often only general guidelines (in the Czech context e.g., Ministry of Education 2020, in the European context e.g., Council conclusions 2020/C193/04). The OECD TALIS study (Boudová et al. 2020) showed that the Czech teachers do not feel competent to work with diverse classrooms, suggesting that the official documents are not translated into practice of university curricula and national strategic documents. The study has also shown that, compared to other post-socialist countries, teachers in the Czech Republic evaluate their own preparedness for teaching as rather insufficient (OECD, 2018). In this study, we aim to explore these findings and teachers’ subjective perceptions of their own competences in relation to inclusive education. We question whether national policies reflect the international strategic policy recommendations, and thus are present in the curricula of the Czech education faculties either. This further leads to the question whether teachers feel sufficiently prepared for educating in diverse environments.

8.9.2021 Katarína Slezáková, Lenka Kissová Prezentace na mezinárodní vědecké konferenci

BeIN: Teaching teachers how to build inclusive class climate

Abstrakt: The paper will show how to effectively use other sources of information than professional publications in designing university courses in order to prepare students for real work-life challenges that lay ahead of them. We will focus on the project BeIN (Barriers in Inclusion and How to Overcome Them – Implementation in the Case of the Czech Republic) financed by the Technological Agency of the Czech Republic, which uses innovative methods for developing university and lifelong learning (LLL) tools. The ultimate objective of the project was to collect good practices regarding building inclusive climate from senior teachers and use it to create an online learning tool for other practitioners including principals and other managing staff (the Best Practice Summary), e-learning course for student teachers (Guide for Beginner Teachers) and develop methodology for organising teacher meeting platforms for good practices exchange. We will introduce all aspects of the project: cooperation with schools, data collection and senior teacher consultations, as well as designing the Summary, e-learning course and the best practice exchange platforms methodology.

2.7.2021 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Accessibility of Czech Primary Schools for Students with Visual Impairment

Název konference: 8th ECPVI European Conference - Psychology and Visual Impairment "Real life (In) dependence"
Abstrakt: Ve veřejném prostoru se pro osoby se zrakovým postižením vyskytují nebezpečné a někdy i život ohrožující překážky bezpečného pohybu a účasti ve společnosti (sociální začlenění). Konkrétním příkladem jsou nesprávně označené příkopy nebo neznačené přechody pro chodce. Tyto bariéry nepříznivě ovlivňují kvalitu života osob se zrakovým postižením, protože znepřístupňují veřejně dostupné a běžně užívané prostory, čímž významně ovlivňují každodenní životy i dostupnost vzdělávání osob se zrakovým postižením. Dostupnost vzdělávacích institucí pozitivně ovlivnila novela školského zákona z roku 2016 (nová podpora inkluzivního vzdělávání na základních školách), vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění od 31.8. 2017, podpořená dalšími opatřeními a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové ​​užívání staveb. Evaluační výzkum byl proveden na 74 běžných základních školách v ČR metodou terénního mapování. Průzkum probíhal v období 2019 - 2021 na 76 školách ve 35 městech a obcích České republiky. Výzkum byl proveden v rámci projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

9.6.2021 Lenka Kissová prezentace na symposiu

Výzvy inkluze z pohledu základních škol a sdílení dobré praxe

Výzkumné symposium 2021: Témata projektů řešených na Pedagogické fakultě MU
Cílem symposia bylo vzájemně obeznámit kolegyně a kolegy z různých pracovišť Pedagogické fakulty MU o probíhajících výzkumech, jejich zaměřeních a výsledcích. Cílem bylo vzájemné informování a síťování výzkumných týmů napříč tématy a pracovišti. Symposium probíhalo ve třech tematicky zaměřených sekcích, konkrétně (1) oblast pedagogiky, (2) oblast oborově-didaktickou a (3) oblast interdisciplinární. Projekt BeIN byl součástí pedagogické sekce.

17.2.2021 Dana Dlouhá Přednáška

Práce s postoji pedagogů

Přednáška pro pracovní skupinu rovné příležitosti v rámci projektu MAP II Rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem.
Setkání bylo zaměřeno na práci s postoji pedagogického sboru. Cílem bylo účastníky seznámit s možnostmi, které jim mohou ulehčit vytvoření inkluzivního prostředí ve škole a podpořit inkluzivní smýšlení samotných pedagogů, ale také i rodičů.

13.10.2020 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Přístupnost základních škol jako důležité podpůrné opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název konference: VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny
Anotace: Příspěvek navazuje na širokou odbornou diskusi o připravenosti škol na inkluzivním vzdělávání. Příspěvek se věnuje připravenosti školních budov. Východiskem příspěvku je fakt, že bezbariérovost školních budov je významným 19 podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Cílem příspěvku je představit analýzu přístupnosti budov českých základních škol, poukázat na nejčastější úpravy, které jsou realizovány a informovat též odbornou veřejnost o nejčastějších chybách, které negativně ovlivňují přístupnost českých škol. Při analýze byla využita metoda terénního mapování. Kritéria hodnocení vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. a specifických potřeb studentů. Výzkum byl proveden v rámci projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

17.9.2019 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání

Název konference: 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019
Anotace: Úvodní mapovací šetření přístupnosti školních budov. Východiskem příspěvku je fakt, že bezbariérovost školních budov je významným podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Cílem příspěvku je představit připravovanou analýzu přístupnosti budov českých základních škol, poukázat na nejčastější úpravy, které jsou realizovány a informovat též odbornou veřejnost o nejčastějších chybách, které negativně ovlivňují přístupnost českých škol. Prezentace byla připravena v rámci řešení projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info