Dotazník ke spolupráci rodičů/pečujících osob se školou

Cíl

Cílem opatření je podnítit v rodičích/pečujících osobách zájem o spolupráci se školou a zjistit možnosti, které ke spolupráci mají. Účelem vzájemné spolupráce rodičů a školy je společná podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje žáků a umožnění zapojení rodičů/pečujících osob, kteří o to mají zájem, do činnosti školy. 

Přizvání k vzájemné spolupráci je také důležitý symbolický krok, který dává rodičům a pečujícím osobám signál o významu jejich role v životě školy. Aktivní komunikací a spoluprací se tak vytváří a posiluje důvěra a partnerství, které přispívají k pozitivnímu klimatu ve škole.

Popis opatření

Dotazník umožňuje škole získat informace o tom, zda a jakým způsobem se rodiče/pečující osoby chtějí do života školy zapojit. Jde o rychlý způsob pro získání informací od rodičů všech žáků ve třídě. 

Dotazník bývá obvykle třídními učiteli/třídními učitelkami předáván rodičům/pečujícím osobám na začátku školního roku. 

 1. Nejčastěji bývá předáván rodičům/pečujícím osobám žáků a žákyň nastupujících do 1. a 6. ročníku. Otázky na téma zapojení rodičů/pečujících osob mohou být také součástí vstupního dotazníku zaměřeného na bližší poznání dítěte a jeho potřeb. 
 2. Dotazník může být ale také formou opakovaného zjišťování. Některé školy dotazníkové šetření po nějakém čase opakují, aby aktualizovaly informace o možnostech zapojení rodičů/pečujících osob do chodu školy. 

Dotazníkové šetření je vhodné po nějakém čase zopakovat, obzvláště tehdy, pokud ze strany školy došlo k rozšíření možností pro zapojení rodičů/pečujících osob do činností školy.

Tipy

 • Na začátek si můžete v pracovním kolektivu formulovat aktivity, do kterých by se rodiče potenciálně mohli zapojit. Zapojte do společného brainstormingu všechny, kteří organizují aktivity, kroužky, projekty.
  • Můžete kolegy a kolegyně poprosit, aby každý napsal seznam možných aktivit pro zapojení rodičů a pečujících osob.
  • Můžete brainstormovat spolu na poradě nebo při neformální kávě. 
  • Můžete také využít nástroj mentální mapy.
 • Promyslete, jestli není něco dalšího, čeho se rodiče/pečující osoby mohou aktivně účastnit.
 • Promyslete, jestli jsou nějaké další informace, které by se vám od rodičů a pečujících osob hodily zjistit (např. zpětná vazba na procesy, spokojnost, aktivity školy).
 • A můžete začít tvořit dotazník. Příklady spolupráce je vhodné uvést přímo v dotazníku.
 • Určitě myslete také na otevřenou otázku typu “Je nějaká konkrétní aktivita, téma, která v seznamu chybí, ale Vy byste se do ní rád/a zapojil/a?” nebo “Jak jinak byste se uměl/a do aktivit školy zapojit?”
 • Témata rozšiřujte o další prvky spolupráce s rodiči/pečujícími osobami, které postupně ve škole vznikají (např. rodičovské kavárny, účast na tvorbě nové vize nebo strategie rozvoje školy aj.).

DŮLEŽITÉ!

 • Pro zvýšení pravděpodobnosti návratu dotazníků je zásadní, aby třídní učitel/učitelka vysvětlil/a jejich funkci - zjištění možností, jak společně s rodiči/pečujícími osobami co nejvíce podpořit vzdělávání dětí ve škole a také zdůraznil skutečnost, že jejich vyplnění je dobrovolné. Je vhodné říci, že zapojení rodičů/pečujících osob do dění ve škole napomáhá k naplnění výchovně-vzdělávacích aktivit jejich dětí - což je společný cíl. 
 • Důležitý je i styl komunikace s rodiči/pečujícími osobami. Zahájení výuky výhružkami, či přílišnou submisivitou nepomáhá nikomu. Je vhodné s rodiči/pečujícími osobami jednat přímo, ale laskavě.
 • Dotazník by měl také uvést dostatek ilustrativních příkladů, jak konkrétně může pomoc rodičů/pečujících osob vypadat. Je vhodné při tom odkazovat na příklady spolupráce rodičů/pečujících osob žáků/žákyň z jiných ročníků nebo příklady dobré praxe z jiných škol.

Příklad z praxe

V jedné základní škole s vyšším podílem žáků žijících v sociálně vyloučené lokalitě na začátku každého školního roku rodičům předávají vstupní dotazník, do kterého postupem času zařadili bod „kde bych mohl/a pomoci škole, kde bych jí mohl/a být nějak užitečný/á”. Každoročně se sejde několik konkrétních nabídek, které škola využije. 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info