Tripartitní setkání: učitel - žák - rodič

Cíl

Cílem trojstranného setkání učitel - žák - rodič/pečující osoba (dále jen tripartitní schůzka) je obvykle co nejlépe nastavit vzdělávání žáka. Všechny tři strany (učitel/učitelka, rodič/pečující osoba, žák/žákyně) mají možnost se zapojit a mohou vysvětlit svůj pohled.

Popis opatření

Tripartitní schůzka umožňuje učiteli/učitelce komunikovat o výsledcích žáka nejen s rodiči/pečující osobou, ale i s žákem/žákyní samotným/samotnou. Dává prostor pro vytvoření intimního a bezpečného prostředí, ve kterém je možné otevřeně hovořit. Na rozdíl od běžných třídních schůzek nejsou výsledky žáků/žákyň probírány před celou třídou. Školy také zmiňují větší ochotu rodičů/pečujících osob se do takových schůzek zapojit. 

  1. Rodiče/pečující osoby, ale i žáci/žákyně mohou být neklidní z nového formátu schůzky. Na začátku každé schůzky jim vysvětlete, jaký je její cíl a jakým způsobem bude probíhat. Pokud je to jen trochu možné, pošlete rodičům/pečujícím osobám a žákovi/žákyni dopředu body, na které by se měli připravit. Pomůže to k lepšímu naplnění cílů tripartitní schůzky.
  2. V rámci schůzky by se měli rovnoměrně zapojovat všichni účastníci. Schůzka nemá být rozhovorem Vás a rodiče/pečující osoby za přítomnosti žáka/žákyně.
  3. Cílem schůzky může být např. sladění pohledu na vzdělávání konkrétního žáka/žákyně - jak vnímá/ají aktuální situaci rodič/pečující osoba? Jak ji vnímá žák/žákyně?
  4. Využijte tento prostor pro vytváření dohod. Domluvte se s rodičem/pečující osobou, žákem/žákyní na následujícím postupu a jeho vyhodnocení.
  5. Snažte se v průběhu tripartitní schůzky nezaměřovat jen na negativní nebo složité aspekty, ale vyzdvihněte pozitiva a úspěchy, kterých jste (společně) dosáhli. Věnujte prostor i přípravě a myslete na čas, který věnujete právě pozitivním věcem. Přestože někdy může být těžké vidět přes všechny problémy i pozitivní věci, mívají setkání často velmi motivační aspekt

Tip

Tripartitní schůzky mají mnohdy mnohem lepší účast rodičů/pečujících než tradiční schůzky. Pokud však chcete měnit charakter schůzek postupně, můžete například nahradit jedny tradiční schůzky schůzkami tripartitními. Pokud nemáte jasně stanovené téma schůzky, je možné se zeptat rodičů a žáků, jaká témata by jim přišla vhodná a potřebná.

Plánování tripartitních schůzek a příprava na ně je časově náročnější než u běžných schůzek, pro plánování lze ale využít různé plánovací nástroje (např. doodle), nebo lze i velmi jednoduše vytisknout tabulku s časy na dveře a rodiče se mohou zapsat. Můžete tak stanovit termíny, ze kterých si jednotliví rodiče/pečující osoby a žáci/žákyně vybírají. 

Vhodné je si na konci schůzky vyžádat zpětnou vazbu od žáka/žákyně a rodiče - co jim vyhovovalo, co by chtěli změnit.

DŮLEŽITÉ!

V rámci tripartitních schůzek by měli mít všichni aktéři stejný prostor. Schůzka nemá být rozhovorem pouze rodiče a učitele za přítomnosti žáka, ale všichni aktéři mají mít možnost rovnoměrně okomentovat probírané věci. 

Podstatným aspektem tripartitních schůzek je jejich důvěrnost pro všechny zúčastněné. Při komplikovaných tématech můžete na schůzku pozvat např. i výchovného poradce/výchovnou poradkyni, ale jejich účast by měla být omezena pouze na situace, ve kterých je to nezbytně nutné, právě aby byla zachována důvěrnost mezi hlavními třemi aktéry. Při složitých jednáních se můžete obrátit na mediátora, případně nezávislé účastníka (obvykle mimo školu), který nebude v situaci osobně angažován. 

Příklad z praxe

Výhodu tripartitních schůzek popisuje jedna z učitelek následujícím způsobem:
"A za tu dobu, co je provozujem ty tripartitní schůzky, tak se mi několikrát stalo, že jsem měla připraveno, co všechno potřebuji s rodiči řešit a s dítětem, a v podstatě jsem neměla šanci ani na to najet, protože o tom začal ten rodič sám a viděl to úplně stejně jako já. (...) Velmi dobrá je taky v tom, že to dítě tam má toho rodiče a můj úkol je se zeptat i jeho; ptám se, jestli je všechno ve škole v pořádku, jestli není něco, co by chtěli probrat, ať se to týká učitelů, ať se to týká vyučování jako takového, ať se to týká kamarádských vztahů. Ti malí, není to časté, ale někteří z nich jsou schopni říct, co je trápí."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info