Společná školení

Cíl

Záměrem opatření je nastavit jednotný přístup (pedagogického) sboru nebo otevřít prostor pro diskuzi na téma, které ve sboru rezonuje. Společná školení mohou být určena pro všechny pracovníky školy, pokud se týkají např. způsobu komunikace se žáky a žákyněmi. 

Popis opatření

Toto opatření může vycházet ze tří bodů:

Vize školy
V tomto případě je to především vedení školy, které vybírá školení, nebo dokonce vytváří školící plán na základě prodiskutované a kolektivně přijaté vize. Při tom mohou pomoci stanovené priority na daný školní rok. V případě školení, které dle Vašeho názoru odpovídá vizi, bude dobré ho probrat s vedením školy. 

Potřeby učitelů a dalších pracovníků školy
Další variantou je vycházet z aktuální situace. Možná mezi kolegy a kolegyněmi rezonuje nějaké téma, na kterém se nemohou shodnout (např. Hodnocení žáků a žákyň), nebo se s ním prostě nesetkali a chybí jim jasné metodické pokyny (třeba při spolupráci s asistenty pedagoga). V tomto případě se obvykle objeví potřeba při některé z porad.   

Řešení problémové situace
Pokud se ve škole objeví jakákoliv problémová situace - třeba ve výchovné oblasti (kyberšikana, omamné látky, sexuální obtěžování), která se opakuje, je vhodné proškolit celý sbor. Je důležité, abyste byli jednotní v postoji a řešení takových situací. Pokud se v takových situacích ocitáte, můžete téma otevřít na jedné z porad sboru. 

TIP!

  • Pokud se školení nebo seminář týká způsobu komunikace se žáky a žákyněmi, akutního výchovného problému nebo třeba nového a neobvyklého didaktického přístupu (např. Hejného metoda, Comena Script atp.), je vhodné téma prodiskutovat i s rodiči.
  • Výhodou společných školení je i to, že získá celý pedagogický sbor stejné informace o problematice. Všichni učitelé a ostatní pracovníci jsou tak na stejné lodi a mohou dále diskutovat problematiku a téma dále probírat.

DŮLEŽITÉ!

V případech zmíněných výše se jedná o zásadní školení, při kterých je důležité, aby se jich účastnil celý sbor - pro výběr termínu je tedy možné využít například tzv. přípravný týden, nebo ředitelské volno. Tím se zajistí, že se školení zúčastní opravdu všichni (pedagogičtí) pracovníci (učitelé/učitelky, asistenti/asistentky pedagoga, ale také vychovatelé/vychovatelky).

Příklad z praxe

V ZŠ Velká se v posledních letech rapidně zvýšil počet asistentů pedagoga (AP). AP jsou v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní, ...

Kde se dozvím více informací

Edukační laboratoř (např. formativní hodnocení)

Nová škola, ops
(kurzy týkající se AP)

Respektovat a být respektován
(respektující způsob komunikace s dětmi i dospělými)

Centrum behaviorální analýzy (metoda vhodná pro práci s dětmi s autismem nebo dalšími neurovývojovými poruchami)

Férová škola
(různá školení týkající se inkluzivního vzdělávání)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info