Hodnocení žáků/žákyň

Cíl

V rámci hodnocení žáků a žákyň se v posledních letech objevuje mnoho podnětů a rodiče často tápou ve způsobech, kterými školy/učitelé děti hodnotí. Cílem následujícího textu je představit některé aspekty hodnocení..

Popis opatření

Základní rámec pro to, jakým způsobem probíhá hodnocení na vaší škole stanovuje školní řád. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel/ředitelka, se souhlasem školské rady.  Dle školského zákona může probíhat hodnocení slovně, klasifikačním stupněm nebo kombinací obou způsobů. Pravidla hodnocení žáků, jež jsou obsahem školního řádu, obsahují především: zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení, kritéria pro hodnocení. Je možné, že v průběhu školní docházky se bude způsob hodnocení měnit na základě diskuse v pedagogickém sboru.  

Učitelé/učitelky mohou využívat různé způsoby hodnocení:

  • Přestože prosté sumativní hodnocení (celkové souhrnné zhodnocení dosahovaných výkonů, např. vysvědčení) je v dnešní době na ústupu, některé školy jej stále do značné míry využívají. Jeho vhodným doplněním je zpětná vazba - může se jednat o komentář, který více dovysvětlí hodnocení, umožní lepší práci s chybou apod. Samotné sumativní hodnocení pomocí známek obvykle nevede k lepšímu porozumění pokroku žáka/žákyně v učení a k rozhodnutí, jak jeho/její učení dále podpořit.
  • Důležitým aspektem hodnocení by měla být také snaha vést žáky a žákyně k sebehodnocení. Cílem sebehodnocení je podpora samostatnosti a nezávislosti žáka/žákyně na učiteli/učitelce a jeho schopnosti ohodnotit vlastní práci. Se žákem/žákyní je vhodné o jeho/jejím sebehodnocení diskutovat a případně se doptávat s ohledem na přílišnou sebekritiku/absenci sebekritiky. Cílem sebehodnocení ale není dovést žáka/žákyni k tomu, aby se ohodnotil/a stejně, jako by ho/ji ohodnotil/a učitel/učitelka.
  • V některých školách je hodnocení žáka/žákyně součástí tzv. tripartit. Tripartitního setkání se kromě učitele/učitelky a rodiče/pečující osoby účastní i žák/žákyně, je tedy možné ohodnotit pokrok žáka/žákyně ve vzdělávání z mnoha pohledů.
  • Na začátku školního roku by děti měly v každém předmětu vědět, jaká jsou stanovená  kritéria hodnocení. Pokud si vy nebo vaše dítě nejste jisti, jak bude předmět hodnocen, je dobré se s učitelem/učitelkou domluvit a informovat se. Učitelé/učitelky mohou mít různá kritéria a mohou různými způsoby podporovat rozvoj svých žáků/žákyň, buďte v tomto ohledu otevření a mluvte s učiteli/učitelkami o důvodech (kritérií) hodnocení. 

Tip

Pokud nevíte, jak a proč učitelé/učitelky hodnotí žáky, je možné otevřít s učitelem/učitelkou debatu na toto téma. Může to být také jednou z náplní tzv. tripartit. 

DŮLEŽITÉ!

Učitelé/učitelky se často bojí zavádět jiné způsoby hodnocení s ohledem na požadavky rodičů/pečujících osob na známky. Přestože známky jsou jednoduchým vyjádřením, neříkají nám mnoho o posunu vašeho dítěte, o jeho motivaci a způsobu práce ve škole. 

Kde se dozvím více informací

Rakoušová, A. Sebehodnocení žáků. Metodický portál rvp.cz

Starý, K. Sumativní a formativní hodnocení. Metodický portál rvp.cz

Košťálová, H., Straková, J. a kol. (2008) Hodnocení: důvěra, dialog, růst (.pdf)

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem. (2020) Národní pedagogický institu ČR. YouTube

Zavádění formativního hodnocení. Edukační laboratoř

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info